Regisztráció

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1.  Jelen általános szerződési feltételek a Kajári és Fia Csomagolóanyag Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (H-6230 Soltvadkert, Szarvaskút dűlő 13/I. Cg: 03-09-114571) (továbbiakban Szállító) és Ügyfelei (a továbbiakban Megrendelő) – Szállító és Megrendelő a továbbiakban együttesen Felek – között létrejövő vállalkozási szerződés általános feltételeit tartalmazza.

 

2.  A felek az egyes vállalkozási szerződésekben az általános szerződési feltételektől eltérően rendelkezhetnek. Eltérő rendelkezés hiányában azonban az általános szerződési feltételek külön kikötés nélkül mind a Megrendelőre, mind a Szállítóra kötelezőek.

 

3.  A Felek között létrejövő vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az általános szerződési feltételeket, az ott nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

4.  Az általános szerződési feltételeket és azok esetleges módosítását a Szállító honlapján közzéteszi. Az általános szerződési feltételek módosítása a hatályban lévő vállalkozási szerződésekre is vonatkozik, kivéve, ha a Szállító és a Megrendelő az adott vállalkozási szerződést erre utalva kifejezetten módosítják. Amennyiben a Megrendelő a módosításnak a Szállító honlapján való közzétételétől számított 15 napon belül nem emel kifogást, a módosítás elfogadottnak minősül. Amennyiben a Megrendelő a módosítás közzétételétől számított 15 napon belül a módosítás ellen kifogást emel, a Megrendelővel kötött egyedi szerződésben ki kell térni a Megrendelő és a Szállító közötti jogviszonynak az általános szerződési feltételektől való eltérésére.

 

II. Árajánlat

 

1.   A Szállító a Megrendelő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot. Az ajánlat érvényességi ideje 30 nap. Az ettől eltérő határidőt a Szállító külön feltünteti. A Szállító érvényes árajánlatot, szóban (személyesen), telefonon és írásbeli formában ad, az elektronikus formában adott ajánlat aláírás nélkül is érvényes. A Szállító az árajánlatban felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy eltérő megállapodás hiányában a vállalkozási szerződésre, a honlapján – www.kajarikft.hu - közzétett általános szerződési feltételek az irányadók! A megrendeléssel a Megrendelő az általános szerződési feltételeket elfogadja.

 

III. Megrendelés

 

1.  A Szállító elfogadja: a szóban, telefonon e-mailben és írásban is a megrendeléseket.  A Szállító a megrendelt munkában a Megrendelő részéről felmerülő bármilyen változtatást írásos bejelentés alapján fogad el. Ez lehet fax, e-mail üzenet, távirat, levél, futár által kézbesített írásos dokumentum. A megrendelt munkában történő változtatásnak a Megrendelőtől érkező írásos dokumentumon kívüli további feltétele az, hogy a Szállító annak tartalmát írásban szükség esetén visszaigazolja, és az esetlegesen módosuló szerződési feltételekről (teljesítési határidő, ár, stb…) a Felek szükség esetén megegyezzenek.

 

2.  Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól. Ebben az esetben a Szállító egyeztet a Megrendelővel, hogy mielőbb tisztázzák az eltérést a rendelés teljesítése miatt.

 

3.  A Megrendelő az árajánlat elfogadása és az első megrendelés esetén köteles megadni a pontos gyártási, nyomtatási specifikációt (anyag, méret, szín, vonalkód feltekercselés, stb.). Továbbá a Megrendelő köteles megadni első megrendelés esetén a számlázási címét, kapcsolattartóját, annak elérhetőségét, bankszámlaszámát és adószámát. Későbbi szállítások esetében a Szállító nem ragaszkodik ezen adatok megadásához, mivel azokat az első gyártáskor rögzíti. Változás esetén a Megrendelő köteles a Szállítót tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradása esetén és az abból hibás teljesítés miatt kialakult hibákért a Szállító nem felelős, kártérítésre nem kötelezhető.

 

IV. Teljesítés

 

1.  A Megrendelő kérése esetén a Szállító írásban visszaigazolja a megrendelést. A visszaigazolás tartalmazza a méretre, egységárra és várható teljesítésre vonatkozó információkat. A megrendelt mennyiség szerződésszerű teljesítésének tekinti, ha a Szállító a megrendelt mennyiségnek ± 10%-nak (kis mennyiség – 5.000 db, 100 kg alatt - ± 20%) megfelelő mennyiséget ad át. A Szállító tasakok esetén mennyiségi átvételt elősegítendő egységcsomagokat állít elő, síkfólia esetén a tekercsek egyesével csomagolva, tömegjelöléssel kerülnek átadásra. A Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát és az azokon feltüntetett mennyiségeket. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjában kell közölni. A termékek átvételét a Megrendelő a szállítólevél  aláírásával köteles igazolni. Az átvételt követően a Szállító mennyiségi kifogást nem tud elfogadni.

 

2.  Amennyiben a Megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, vagy szóban, hogy gépinduláskor beállást kér - ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő nyomatot - akkor a Szállító az általa működtetett minőségirányítási rendszerben foglaltak szerint eljárva teszi elfogadottnak a nyomtatás minőségét. A Felek minőségi átvételnek tekintik a Megrendelő képviselője részéről történő személyes közreműködéskor, (gépinduláskor) jóváhagyott nyomtatást.

A próbanyomat készítése esetén a Szállító 30.000,- Ft + ÁFA összeget számláz ki.

 

3.  A Szállító minőségirányítási és környezetirányítási rendszert működtet. A rendszerben történő ellenőrzésekkel vállalható, hogy a termékek hibás mennyisége nem több mint 2%. Ennél nagyobb hibás termék esetén a megrendelő írásban jelezze azt. A reklamációkat a Szállító minden esetben kivizsgálja. A hibás terméket pótolja vagy jóváírja.

Más megállapodás hiányában a méretek tűrései: fólia vastagság: ± 5%, szélesség ±2 mm, oldalsíktól való eltérés ±2 mm. Nyomtatásnál a színek közötti illesztési pontosság 0,5 mm. Tasakok esetén a méret pontosság ± 2 mm. A fólia és a nyomat nem fényálló (UV.)!

4.  A Szállító jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.

5.  Az elkészült termékek a raktárunkban vehetők át, munkanapokon 8:00 – 16:00 között. A Szállító a Megrendelő kérésére különdíj ellenében, a megadott címre kiszállítja a készterméket a Magyar Posta vagy futárcég közbeiktatásával. Nagyobb mennyiség esetében a szállító úgynevezett irányfuvarok szervezésében térítésmentesen szállít. A szállító ezt lehetőséget a megrendelővel megrendeléskor egyezteti.

 

 

V. Grafikai tervek, anyagok leadása

 

1.  A Szállító a grafikai állományok leadását a következők szerint kéri. A leadott anyag fájl formátuma kizárólag nyomdakész (CMYK Composite PDF, stb) lehet. A képek CMYK, 300 DPI minőségben készüljenek, jpg tömörítés nélkül. Az állományban lévő összes font legyen beágyazott, vagy legörbített. A fentiektől eltérő formátumban leadott anyagok esetén, a Szállító a nyomdakész anyag előállításáért előkészítési költséget számít fel.

 

2.  Amikor a Megrendelő nem ad le grafikai állományt, akkor a Szállító a Megrendelő költségére grafikai tervet tud készíteni. Ez esetben a Megrendelő feladata megadni a szükséges csomagolási méreteket, stancrajzot, kívánt színeket, stb.  

3.  A Szállító az előkészítés során minden esetben elektronikus vagy nyomtatott mintát, korrektúrát küld a Megrendelőnek, amelyen a Megrendelő ellenőrzi, és nyomtatásra jóváhagyja az elkészített anyagot. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a korrektúrák során az észre nem vett hibákért, eltérésekért a Szállító felelősséget nem vállal.

 

4.  A Szállító nem vizsgálja a Megrendelő által készen átadott digitális állomány tartalmát (esetleges védjegy, vagy jogdíjas grafikai elemek), így azokért felelősséget sem vállal. A Szállító nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a Szállító minden esetben kizárja kártérítési felelősségét.

 

VI. Teljesítési határidő

 

1. A Felek az árajánlat kiadásakor, illetve az azt követő egyeztetések során közösen egyeztetik a szállítási határidőt, amelyet a Megrendelő megrendelésében írásban is rögzíthet. A teljesítési határidő a megrendelés kézhezvételének napjától számít, ha a megrendelő a nyomtatáshoz szükséges anyagokat megfelelő formában, minőségben és hiánytalanul átadta. A grafikai terv előkészítési ideje (nyomóforma gyártás) a teljesítési határidőt növelik.

A kiküldött próbanyomatok, korrektúrák ellenőrzésének, elfogadásának idejére a folyamat megszakad, majd az írásos megerősítés elfogadástól ismét elkezdődik. A megrendelő ezen normál határidők növekedését tudomásul veszi. 

 

Normál vállalási határidők natúr / nem nyomtatott termékek esetén megközelítőleg 10 munkanap. Nyomtatott, laminált termékek esetén kb. 15 munkanap. Az alapanyag ellátottság függvényében a határidők módosulhatnak, amelyek a megrendelés visszaigazolásakor feltüntetésre kerülnek. Ebből eredendően semmilyen kötbér nem terhelheti a Szállítót.

 

VII. Fizetés

 

1.   A Szállító az elkészített termékek, szolgáltatások után számlát állít ki. Az elkészített számla csak akkor térhet el a megrendelésben rögzítettől, ha a műszaki tartalomban változás volt, melyet megfelelően dokumentáltak.

 

2.  A Megrendelő köteles a megállapodott fizetési határidőre, a számla ellenértékét kiegyenlíteni. Fizetési késedelem esetén a Szállító késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetés alapvetően az áru átvételekor esedékes. Ettől eltérő fizetési határidőt a felek rögzítik. Minden áru a Szállító tulajdonában marad, amíg az összes számlázott összeg - beleértve a kamatot, költségeket, kötbért és adókat - teljes mértékben kifizetésre nem kerül. Késedelmes fizetés esetén a Szállító figyelmezteti, majd felszólító levelek formájában tájékoztatja a Megrendelőt kötelességéről. Amennyiben a Megrendelő a harmadik fizetési felszólítást követően sem reagál, a Megrendelő a tartozást átadja követeléskezelő cégnek. A behajtás során keletkező minden költség a Megrendelőt terheli.    

 

3.  A Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendelés esetén a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Erre vonatkozó igényét az árajánlatadás során, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolásáig köteles közölni.

 

VIII. Reklamáció

 

1.   A reklamáció érvényességének feltétele, hogy a Megrendelő azt írásban nyújtsa be az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett, - az áruk kézhez vételétől számított 5 napon belül, ill. maximum a szállítást követő 1 hónapos, teljes jogvesztő határidő mellett. Amennyiben a reklamáció megalapozott, a Szállító saját döntése szerint kicserélheti, vagy kijavíthatja a kérdéses árukat. Amennyiben a Szállító véleménye szerint a javítás vagy csere nem lehetséges, a Szállító köteles az eladási árat jóváírni és a Megrendelő részére visszafizetni vagy egy másik rendelés összegénél jóváírja. A Megrendelő számára történő visszafizetésre, illetve kibocsátott számla sztornírozására csak a teljes mennyiség Vállalkozó számára történő visszaküldése után kerülhet sor.

 

2.  Az árut kizárólag a Szállító előzetes és írásos beleegyezésével lehet visszaküldeni. Ezen beleegyezés nem jelenti a felelősség elismerését. A reklamáció nem jogosítja fel Megrendelőt arra, hogy a teljes kifizetést felfüggessze, illetve a teljes megrendelést, szállítást vagy egyéb megrendeléseket lemondjon.

 

3.  Az esetleges kártérítési igény az árajánlat/számla összegét nem haladhatja meg. A Megrendelő semmilyen jogcímen nem kérhet további ellentételezést.

 

IX. Egyéb rendelkezések

 

1.  Nyomdai munkák esetében kizárólagosan a kifizetett nyomóformák képezik a Megrendelő tulajdonát. A Szállító a nyomóformákat külön díj nélkül megfelelően tárolja.  A Szállító a kliséket csak Megrendelő írásos kérése esetén adja ki. A Szállító kijelenti, hogy a Megrendelő nyomóformáival más megrendelő részére nem készít terméket. A Szállító a nyomóformákat megfelelően tárolja a tárolhatósági idő végéig. A tárolhatósági idő, gondos tárolás mellet is maximum három év, amely idő alatt a nyomóforma alapanyaga használaton kívül is elöregszik. A tárolhatósági idő lejártát követően a Szállító a nyomóformákat megsemmisíti. A nyomóforma cseréje esetén a Szállító a Megrendelő kérésére és az ő költségén a régi nyomóformákat elküldi a Megrendelő címére.  

 

2.  Az elkészült és Megrendelő felé készre jelentett, ám Megrendelő által át nem vett termékek raktározása esetén a készre jelentést követő 30 naptól kezdve a Szállító a Megrendelő felé raktározási díjat számíthat fel (melynek mértéke 5.000.- Ft + ÁFA / nap).  A Megrendelő által át nem vett termékeket a vonatkozó jogi eljárás jogerős befejezését követő 15 napon túl a Szállító megsemmisíti.

 

3.  Jelen szerződés 2018. szeptember 15-től érvényes, és vonatkozik a Megrendelő és a Szállító között e naptól létrejövő minden szerződésre. A Szállító az árajánlathoz és szerződéshez nem mellékeli a jelen ÁSZF-t, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt.

 

4.  Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, felek a jogvita eldöntésére kikötik az Szállító telephelye szerinti illetékes Bíróság – hatáskör hiányában a Törvényszék – kizárólagos illetékességét.

 

5.  A Szállító és a Megrendelő kijelenti, hogy egymás üzleti és egyéb tevékenységével összefüggő információkat (forgalmi adatokat, árakat, rajzokat, dokumentációkat stb.) illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszi.